دانشجویان برتر نیمسال اول 96-97

رشته پرستاری ورودی مهر 96

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

بابامیری - شهاب

961151002

18/17

2

قادری - نوشیروان

961151014

52/16

3

بشارتی- فرهاد

961151003

44/16

******

رشته پرستاری ورودی مهر95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

بابایی- لیلا

951151005

90/17

2

محبی- راضیه

951151024

83/17

3

نژاد قاسم - محدثه

951151027

69/17

******

رشته پرستاری ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

آبادگر- مرضیه

941151001

98/17

2

ابراهیمی- پریسا

941151003

60/17

3

کاشفی- بهنوش

941151023

48/17

******

رشته پرستاری ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

نعمت زاد-پویا

931151022

29/18

2

ابیضی-سعیده

931151001

05/18

3

نژاد حسن- زهرا

931151020

88/17

******

رشته مامایی ورودی بهمن 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

شعبان زاده شقایق

952157010

90/17

2

سلطان لو- مهشید

952157008

04/17

3

احمدی- ریحان

952157001

86/16

*****

رشته مامائی ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

رضائی- مائده

942157010

41/18

2

رفعت  نسترن

942157011

77/17

3

کلوانی- نگین

942157016

52/17

******

رشته مامائی ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

عزیزی- نازیلا

932157012

89/17

2

موسی زاده محدثه

932157021

66/17

3

پیچی - فاطمه

932157006

64/17

******

رشته مامائی ورودی مهر 92

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

هنرمندی- مایده

922157025

62/18

2

قراگوزلو- مهشید

922157017

42/18

3

رسولی- فاطمه

922157011

90/17

******

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

محمودی معصومه

952155022

26/18

2

ذکریازاده بهناز

952155009

77/17

3

نجفی - زهرا

952155026

65/17

******

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

سعیدی فاطمه

942155014

58/18

2

میرحسین پور محدثه

942155021

22/18

3

اخلاقی - زهرا

942155002

21/18

******

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

درخشان - سمیرا

932155009

13/19

2

ذکریائی نازنین

932155012

94/18

2

صادقی آرزو

932155015

65/18

******

رشته رادیولوژی نا پیوسته ورودی مهر95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

سلیمانی مریم

9511501009

75/17

2

شمس ثریا

9511501011

62/17

3

شقاقی - لیلا

9511501010

60/17

******

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 96

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

قوتی - حورا

9611505020

73/18

2

جوان بخت اعظم

9611502008

17/18

3

احمدی - زهرا

9611505001

31/17

******

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

محمدجانی مریم

9511505019

18

2

برزویی نگار

9511505005

66/17

3

مهربان - سارینا

9511505023

11/17

******

 

 

 

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

موسوی سیده هانیه

9411505023

94/18

2

یوسف صفت آیدا

9411505026

51/18

3

حق شناس- محدثه

9411505008

34/18

******

رشته اتاق عمل پیوسته ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

ناصری عرفان

9311505504

95/18

2

قانع نسترن

9311505021

78/18

3

پودات - گیتا

9311505007

42/18

******

رشته اتاق عمل ناپیوسته ورودی بهمن 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

غریب پور- خورشید

9521506012

57/18

2

عزتی ملیحه

9521506010

40/18

3

صارمنی - زهره

9521506009

17/18

******

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر  96

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

اصغری فر-سیده فاطمه

961156002

58/18

2

پهلوان حسین آرمان

961156008

04/18

3

نجیمی - غزاله

961156030

64/17

******

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

انصافی فاطمه

951156003

43/18

2

مقربی ارغوان

951156022

31/18

3

یوسفی - زهرا

951156027

38/17

******

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

رمضان پور ناهید

941156012

94/18

2

میرزازاده سارا

941156025

66/18

3

رجبی - آرمان

941156008

65/18

******

رشته علوم آزمایشگاهی پیوسته ورودی مهر 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

نوری رقیه

931156029

43/18

2

حسنی سیده سارا

931156504

30/18

3

تقی زاده مطهره

931156007

10/18

******

رشته علوم آزمایشگاهی نا پیوسته ورودی مهر96

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

قنبرزاده کامران

96115602001

35/18

2

کشاورز مهران

9611502014

26/18

3

فلاح مهدی پور- لاله

9611502012

13/18

******

رشته علوم آزمایشگاهی نا پیوسته ورودی بهمن95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

جهانی اکرم

9521502004

03/19

2

نگارستانی- میترا

9521502016

02/18

3

احسانی- سیده مومنه

9521502001

42/17

******

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن  95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

زلیخایی-مینو

9521503014

76/18

2

پورمهران فاطمه

9521503007

07/18

3

اولیائی - محمدصادق

9521503005

77/17

******

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 94

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

باقرنژاد-فاطمه

9421503003

82/18

2

مهدیزاده- مینو

9421503022

24/18

3

راه برشمالی - زهرا

9421503504

04/18

******

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 93

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

شفاعی فاطمه

9321503015

41/19

2

نوروزی حدیث

9321503028

77/18

3

کاظمی - زهرا

9321503024

60/18

******

رشته هوشبری ناپیوسته ورودی مهر 95

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

ربیعی-مریم

9511504006

03/19

2

مجتبوی-سیده هاله

9511504014

91/17

3

رمضانی-فاطمه

9511504009

76/17

*****

رشته رادیولوژی پیوسته ورودی بهمن 92/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

آقاجانی - الهام

922155003

76/18

2

نجف زاده مختار

922155033

41/18

3

صحرانورد- مژده

922155017

40/18

******

رشته اتاق عمل نا پیوسته ورودی بهمن 94/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

عاشوری ساره

9421506012

15/19

2

طلائی ملیحه

9421506011

28/18

3

صالحی - آمنه

9421506010

27/18

******

رشته علوم آزمایشگاهی نا پیوسته ورودی بهمن 94/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

زینلی محبت

9421502008

35/18

2

موقر- راضیه

9421502015

84/17

3

طاهرزاده - سیدرضا

9421502011

34/17

******

رشته هوشبری پیوسته ورودی بهمن 92/ فارغ التحصیلان

نفرات اول تا سوم بر اساس معدل کل

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

فخارزاده نگار

9221503021

90/18

2

زبردست سیده هاله

9221503014

47/18

3

رضائی شیوا

9221503012

39/18

******

رشته ارشد پرستاری سالمندی ورودی 961

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

منصوری - فاطمه

9611508007

22/19

******

رشته ارشد پرستاری سالمندی ورودی 951

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

قلی زاده - سمیه

9511508002

03/18

******

رشته ارشدزیست فناوری پزشکی ورودی 961

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

قربانی شمشادسرا- فاطمه

9611507004

13/18

******

رشته ارشدزیست فناوری پزشکی ورودی 951

ردیف

اسامی

شماره دانشجوئی

معدل کل

1

سبزواری -رضا

9511507004

11/18

 

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400