5/2/97

جلسه روز استاد

 

صورتجلسه

17/2/97

جلسه روزدر دفترمعاونت آموزشی با حضورریاست ، معاون آموزشی دانشکده ، مدیران گروه  و مدیر EDO

 صورتجلسه

23/3/97

 جلسه هم اندیشی مورخ تبادل نظر وبررسی فعالیتهای مسئولین حیطه های EDO

 صورتجلسه

18/7/97

برگزاری جلسه هم اندیشی وتبادل نظر دفترتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده

صورتجلسه

 15/7/97 جلسه کمیته دانشجویی
 صورتجلسه
25/7/97
 جلسه کمیته دانشجویی صورتجلسه
 18/10/97  جلسه مرکز آزمون

صورتجلسه

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400