سامانه طرح های پژوهشی (پژوهشیار) 

http://ris.gums.ac.ir/ 

 

 سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

https://rpis.research.ac.ir/

 

فهرست طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی

دکتر پرند پورقانع

دکتر مروارید قصاب شیرازی

دکتر رویا منصور قناعی

دکتر آذر درویش پور

دکتر مژگان نظری 

دکتر فرشته بشارتی

دکتر ایمان علیزاده

علیرضا شعوری

حوریه شایگان

زهره سلملیان

کبری ابوذری

سهیلا مجیدی

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400