دکتر پرند پورقانع

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود

دکتری تخصصی آموزش پرستاری (توانبخشی قلبی)

دانشیار

pourghanep@gmail.com

 

دکتر فرشته بشارتی

مسئول برنامه ریزی گروه ارشد پرستاری سالمندی و کارشناس تحصیلات تکمیلی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

Fereshteh.besharati@yahoo.com

 

 

شرح وظایف

1- دبیری جلسات شورای و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
2-  پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در گروه و ارائه گزارش های دوره ای

3-تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش
4-  نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها

5- نظارت بر برنامه ریزی آموزشی نظری و بالین دانشکده در کلیه مقاطع
6- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات و خواست های آنها
7-  ساماندهی فرآیندهای آموزشی و نظارت برحسن اجرای آن
8- انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

9- انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (دریافت فرم تکمیل شده عنوان پایان نامه ، طرح در شورای تحصیلات تکمیلی، طرح در شورا جهت تصویب نهایی و تعیین استاد راهنما و مشاور)

10- تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پایان نامه دانشجویان و هماهنگی های لازم با اساتید و معاونت پژوهشی

11- نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

12- پیگیری و نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم

13- بررسی سایت و بروز رسانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی.

 

آخرین بروز رسانی : 29 آذر 1400