فهرست کارگاه های برگزارشده

مدرسین

تعداد ساعت

مخاطبین

تاریخ

نام کارگاه

خانم سهیلا مجیدی

4 ساعت

اعضا هیئت علمی

17/4/97

آشنایی با مهارتهای ارتباطی مدیریت کلاس با استفاده از LNP روشهای برنامه ریزی

خانم دکترپرند پورقانع

4 ساعت

اعضا هیئت علمی

25/4/97

مروری برفرآیند آموزشی جشنواره شهید مطهری

آقای علیرضا شعوری

4 ساعت

اعضا هیئت علمی

26/4/97

مروری برجزئیات قوانین ومقررات اعضای هیئت علمی

آقای دکتربردیا ودیعتی

6 ساعت

اعضا هیئت علمی

24/6/97

LMS کارگاه آموزشی

 آقای دکترمحمد اسماعیل پور
 4ساعت
 اعضای هیئت علمی ، کارشناسان بیمارستان
 16/10/97
 مسئولیت های قانونی حوزه آموزش درارائه خدمات بهداشتی درمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400