آیین نامه های دفتر توسعه آموزش
 ( EDO )

دستورالعمل اجرایی جشنواره شهید مطهری

جدول امتیازدهی فرآیند آموزشی

فرمت ارسال فرآیند آموزشی

آیین نامه جشنواره آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

آیین نامه شرح وظایف EDC دانشگاهها و دفاترEDO

راهنمای مسیر ارائه فرآیند آموزشی جهت بررسی و ارائه به جشنواره شهید مطهری

آیین نامه استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی

آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی

آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

نگاهی به آموزش علوم پزشکی در ایران

 

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400