دبیر فعلی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان:

پروفایل شخصی

 مهدی فراوانی


سال 1400- تاکنوناعضای شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده شرق گیلان

خانم طاهره زبرجد --> مامایی

خانم الهه قلی پور --> مامایی

خانم زهرا ایمانی --> مامایی

اقای حسین ستار باقری --> پرستاری

خانم کتایون اسماعیل پور--> پرستاری

اقای علی اصغر درخشان --> پرستاری

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400