اعضاء محترم کمیته ترفیع پایه و ارتقا

 

آقای دکتر ابراهیم میرزاجانی

                         

ریاست دانشکده

خانم دکتر پرند پورقانع         

                         

معاونت آموزشی                                    

 آقای دکتر محمد اسماعیل پور  

                   

معاونت تحقیقات و فناوری   

خانم دکتر رویا منصور قناعی

                           

عضو هیأت علمی گروه پرستاری

خانم کبری ابوذری    

 

عضو هیأت علمی گروه مامایی

آقای علیرضا شعوری بیدگلی

 

عضو هیأت علمی گروه پرستاری

 آقای دکتر ایمان علیزاده

 

 مدیر EDO

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400