آدرس دانشکده : لنگرود - جاده لیلا کوه - خیابان شهید یعقوب شیخی

تلفن : 42565059 و 42565058-013

فاکس : 42565051-013

 
Email : Langroud_Fac@gums.ac.ir
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400