کمیته برنامه ریزی درسی

هدف:

بررسی کوریکولوم های آموزشی جهت ارتقاء کیفیت برنامه های درسی گروه های آموزشی

 

وظایف :

1. هدایت و حمایت علمی و فنی در تدوین برنامه های آموزشی گروه های مختلف آموزشی (محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ... )

2. هدایت و حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی

 3. برنامه ریزی و اجرای استاندارد های آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پرستاری.

 توسط اعضای هیأت علمی  Lesson Plan 4. جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس 

.Cours Plan5. ارزیابی نیازهای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزشی

4. پایش دوره ای برنامه های آموزشی ( نظری ، عملی ، بالینی ) تدوین شده در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی

6.  بررسی و ارزشیابی کوریکولوم های آموزشی ارسالی از سوی شورای عالی برنامه ریزی درسی و ارائه پیشنهادات لازم به وزارت متبوع

7.  بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی ، آیین نامه های آموزشی ، طرح ها ، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی گروه های مختلف آموزشی

8. مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی برای راه اندازی رشته ها و مقاطع جدید تحصیلی در دانشکده

9. ارائه مشاوه  در زمینه روش های نوین یاددهی -  یادگیری و برنامه های آموزش 

 

کمیته پژوهش در آموزش

 

هدف:

 سیاست گزاری، سازماندهی، ارتقاء، هدایت و نظارت طرحهای مرتبط با آموزش

 پرستاری و مامایی و ترویج فرهنگ پژوهش

اھداف واحد پژوھش در آموزش:

1. ایجاد تحول در برنامه ھای آموزشی دانشکده

2. ھدایت و انجام پژوھش در آموزش جھت بستر سازی تصمیم گیری ھای آموزشی و ارتقاء کیفیت سطح آموزشی

3. تلاش در جھت تقویت کمی و کیفی پژوھش ھای آموزشی

4. تلاش در جھت توسعه فرھنگ پژوھش در آموزش

5. تلاش در جھت افزایش سھم اعتبارات طرح ھای پژوھش در آموزش

6. تلاش در جھت کاربرد نتایج تحقیقات پژوھش در آموزش

7. ھدفمند کردن طرح ھای تحقیقاتی پژوھش در آموزش.

8.  ارائه مشاوره به مجریان طرح ھای پژوھش در آموزش.

9. ھدایت و ھمکاری با پایان نامه ھای مرتبط با آموزش پرستاری

10. تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی

11. اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی

12. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های حوزه آموزش

13. ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب و کارشناسی

 

فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش:

1. نیازسنجی در خصوص مسائل مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

2. تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش در جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش پرستاری و مامایی

3. بررسی روند انجام پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل نوین آموزش  پرستاری و مامایی

4.  پژوهش در فرایند یاددهی- یادگیری در نظام آموزش پرستاری و مامایی

5.  جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی

6. انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه آموزش پرستاری و مامایی

7. ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید

 


کمیته آموزش یادگیری الکترونیکی

 

اهداف:

1.گسترش و اعتلای دانش یادگیری الکترونیکی و کاربرد صحیح آن

2.هدایت صحیح یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در دانشگاه

 

 

کمیته توانمندسازی اساتید

 

هدف:

ارتقا توانمندی و کارایی اعضا هیأت علمی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و سیستم های بهداشتی درمانی

 

وظایف:

1.هماهنگی جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشکده در کارگاه های توانمند سازی که توسط EDC انجام می شود

2. ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی.

3. تدارک برنامه های مختلف آموزشی ( ژورنال کلاب – کارگاه آموزشی و ... )

4. ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضا هیأت علمی

5. توسعه توانایی های اساتید در گسترش روش های نوین آموزش

6. تهیه و انتشار مطالب در زمینه فرآیندهای یاد دهی – یادگیری ( روش های نوین تدریس و ارزشیابی و ... ) 

7. مشارکت در طراحی و سامان دهی برنامه های آموزش و همکاری تنگاتنگ مداوم با دفتر آموزش دانشگاه 

 

 

کمیته  استعدادهای درخشان والمپیاد دانشجویی

 

هدف:

شناسایی وحمایت دانشجویان مستعد و استعداد درخشان جهت حضور در عرصه های رقابتی منطقه ای، استانس و کشوری

 

وظایف:

 الف: استعدادهای درخشان :

1.شناسایی و انتخاب استعدادهای درخشان دانشکده بر اساس استانداردهای ابلاغی EDC  دانشگاه

2.معرفی دانشجویان استعداد درخشان به دانشگاه

3.هدایت صحیح استعدادها به سمت نیازها و اولویت ها ی آموزشی

4.بهبود برنامه های حمایتی  از استعدادهای درخشان دانشکده و برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشجویان مربوطه

ب: المپیاد علمی:

1.شناسایی دانشجویان واجد شرایط و علاقمند جهت شرکت در المپیاد علمی دانشجویی

2.ارائه اطلاعات لازم به دانشجویان در زمینه حیطه های مختلف المپیادهای علمی دانشجویان

3.معرفی دانشجویان به دانشگاه

4.هماهنگ سازی دانشجویان با برنامه های آموزشی دانشگاه

 

 

کمیته ارزشیابی

 

 هدف:

ارزشیابی کیفی و کمی کلیه فرآیندهای آموزشی جاری دانشکده و عوامل مؤثر بر آن جهت ارتقاء کیفیت آموزش

 

وظایف:

1. انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

2.طراحی و اجرای روش های مناسب ارزشیابی آموزشی

3.طراحی و اجرای برنامه جامع ارزشیابی اساتید (خودسنجی – ارزشیابی از سوی همکار – مدیر گروه – معاون آموزشی و دانشجویان ) و ارزشیابی مدیران از سوی اعضا هیأت علمی 

4.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بررسی علل موفقیت و اٌفت آن ها

5.پایش  دوره ای کلیه فرآیندهای  ارزشیابی دانشکده

6.بررسی چالش های موجود در ارزشیابی دانشکده

7.همکاری در انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی با نظارت EDC

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400