ریاست دانشکده :

      نام و نام خانوادگیدکتر ابراهیم میرزاجانی 

رشته تخصصی: دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی 

مرتبه علمی : دانشیار 

نشانی محل کار: دانشگاه علوم پزشگی گیلان  دانشکده پیراپزشکی لنگرود –لیلا کوه - خیابان بوعلی         

 emirzajani@gums.ac.irE-mail: 

 
 
آخرین بروز رسانی : 26 مهر 1400