اعضاء محترم شورای آموزشی دانشکده

 

آقای دکتر ابراهیم میرزاجانی                         

ریاست دانشکده

خانم دکتر پرند پورقانع         

                         

معاونت آموزشی                                    

 آقای دکتر محمد اسماعیل پور  

                   

معاونت تحقیقات و فناوری   

خانم دکتر مروارید قصاب شیرازی   

           

مدیر گروه مامایی

خانم دکتر آذر درویش پور 

 

مدیر گروه پرستاری

خانم دکتر فرشته بشارتی     

                

مسئول برنامه ریزی کارشناسی ارشد

خانم سهیلا مجیدی    

عضو هیأت علمی گروه مامایی

 

خانم حوریه شایگان        

عضو هیأت علمی گروه مامایی  

    

آقای علیرضا شعوری بیدگلی     

مدیر EDO

 

خانم طاهره محمدی     

کارشناس آموزش پرستاری مامایی

 

 

آخرین بروز رسانی : 13 بهمن 1400