رئیس اداره عمومی: آقای علی محمدی پور

 

  

 

مسئول حسابداری: خانم مائده حسنی راد

  

 

حسابدار: آقای ابراهیم محمدی

  

 

حسابدار: خانم مرضیه زارع

  

 

کارگزین: خانم زهرا قاری پور

  

 

کارگزین: خانم شهدک قربانی

  

 

دبیرخانه: خانم معصومه ربیع خواه

 

 

دبیرخانه: خانم سرور پورصالحی

  

 

امور بانوان: خانم سادات فلاح خیری

  

 

متصدی تاسیسات: آقای جواد شعبانی

  

 

متصدی نقلیه: آقای مطهر روزبهی

 

  

 

امور روابط عمومی و تربیت بدنی :

سید صمد میرمسعودی

 

 

اتوماسیون تغذیه : ایرج بابایی

 

امور سمعی و بصری و سالن اجتماعات:

داود صادق لیله کوهی 

 

 

دفتر ریاست: حسین امیدی

 

 

آخرین بروز رسانی : 28 مهر 1400