انجمن علمی دانشجویی

جمعیتی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا یک گروه آموزشی و یا دانشگاه های علوم پزشکی کشور است .

در هر دانشگاه می توان انجمن علمی دانشجویی متناظر با هر رشته عمومی و یا تخصصی، بین رشته ای، و یا با یک موضوع خاص تشکیل داد که ذیل این آیین نامه فعالیت نماید.

انجمن علمی دانشجویی رشته های عمومی: تمامی عناوین دانشکده های دانشگاه را شامل میشود: مثل: انجمن علمی دانشجویی

پرستاری، انجمن علمی دانشجویی پزشکی و...

انجمن علمی دانشجویی رشته های تخصصی: تمامی عناوین گروه های آموزشی یک دانشکده/دانشگاه را شامل می شود مثل: انجمن

علمی دانشجویی پرستاری داخلی جراحی، انجمن علمی دانشجویی پرستاری روان، انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی و...

انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای: تشکیل انجمن علمی دانشجویی توسط دانشجویان دو یا چند رشته عمومی یا تخصصی مثل: انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی سلامت، انجمن علمی دانشجویی روان شناسی سلامت،که تمامی اعضا باید از دانشگاه علوم پزشکی وزارت متبوع بوده و اعضاء سایر دانشگاه ها )وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ...( به عنوان عضو همکار و یا افتخاری محسوب خواهندشد.

انجمن علمی دانشجویی یک موضوع خاص: تشکیل انجمن علمی دانشجویی جهت پرداختن به یک موضوع خاص مثل: انجمن علمی دانشجویی آسم و آلرژی، انجمن علمی دانشجویی فشار خون.

هیئت موسس: حداقل 5 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت علمی پژوهشی رشته ذیربط و با شرایط مندرج در ماده 11 آیین نامه که تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی به شورای نظارت دانشکده ارائه نمایند.

انجمن های علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می شود:

- حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه

- شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان

- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی

- تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه

- تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان

- استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی

- ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهاد ها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی

- تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت

- تلاش در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت

- توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت

- فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400