نام و نام خانوادگی:  جناب آقای دکتر علیرضا شعوری بیدگلی

 

 

سمت : مدیر EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : خانم زینب خوشحال

 

مرتبه علمی وتخصص : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

 

سمت : کارشناس  EDO دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی لنگرود

 

 

   
آخرین بروز رسانی : 20 مهر 1400