اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

دبیر : ابراهیم علی پور

مسئولین واحد ها

واحد پژوهش : مصطفی رجبلی

واحد روابط عموی : ملوک ثقتی

واحد نشریه آروین : صنم هادی پور

واحد کارگاه : عاطفه علی نیا

واحد کامپیوتر : ابراهیم علی پور

واحد آمار : بابک ارجی
 

 

فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی :

1ـ شرکت دانشجویان کمیته تحقیات دانشکده در کارگاه روش تحقیق مقدماتی در خرداد ماه سال 1387 در محل دانشکده شهید بهشتی رشت .

2ـ برگزاری سمینار کشوری دانشجویی اعتیاد «چالشها و راهکارها» در تاریخ های 29و30 مهرماه سال 1388 به میزبانی دانشکده .

 3ـ برگزاری کارگاه رفتارجرأت مندانه در تاریخ 30 مهرماه سال 1388 در کنار برگزاری همایش اعتیاد .

 4ـ برپایی نمایشگاه جانبی با غرفه هایی شامل IT ـ صنایع دستی ـ نمایشگاه کتاب ـ آشنایی با انواع مواد مخدر و ... در کنار برگزاری همایش اعتیاد .

 5ـ برپایی غرفه IT در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در آذرماه سال 1388 .

 

 طرح های تحقیقاتی ارائه شده به کمیته تحیقات دانشجویی دانشگاه :

عنوان طرح

مجری

بررسی آگاهی دانش آموزان دبیرستانی (دختر ) دبیرستانهای شرق گیلان در زمینه بهداشت باروری ( سمانه مظفری ـ اکرم مستغنی پناه ـ سجاد میرزایی (

 

     فاطمه نجفی

بررسی آگاهی دانش آموزان دبستانهای لنگرود در مورد مضرات مصرف هله و هوله و غذاهای آماده در سال 88-1387 حکیمه نداف پور ـ مریم امینی

 

فاطمه جعفرزاده

بررسی رضایتمندی دانشجویان پرستاری و مامایی ـ پیراپزشکی دانشکده از شیوه تدریس اساتید در سال 89-1388

 

ندا ملکی ـ عاطفه پناهی ـ مرضیه سبزی نژاد

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400