اعضاء کمیته استراتژیک دانشکده

دبیر کمیته

آقای دکتر ایرج نیکوکار

 

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

آقای دکتر مجید پورشیخیان

 

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

 

خانم دکتر پرند پور قانع

 

خانم حوریه شایگان

 

خانم دکتر آذر درویش پور

 

آقای محمد بابایی پور

 

آقای دکتر مسعود حمیدی

 

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

 

آقای علی دلزنده

 

خانم مائده حسنی راد

 

آقای حسن یوسف پور

 

خانم زهرا قاری پور

 

آقای ابوذر رمضانی

 

خانم حمیده رهنما

 

 

اعضاء کمیته پایش و بهبود ساختار دانشکده

دبیر کمیته

آقای دکتر ایرج نیکوکار

آقای دکتر مسعود حمیدی

آقای دکتر مجید پورشیخیان

آقای دکتر محمد اسماعیل پور

خانم دکتر پرند پورقانع

خانم حوریه شایگان

خانم دکتر آذر درویش پور

آقای محمد بابایی پور

 

آقای دکتر محمودی

آقای دکتر محمود عابدین زاده

آقای دکتر مسعود حمیدی

آقای دکتر سید محمد تقی رضوی طوسی

خانم دکتر فاطمه جعفر زاده

خانم رؤیا منصور قناعی

خانم سهیلا مجیدی

خانم فیروزه فیروزه چیان

خانم کبری ابوذری


آقای دکتر عمار ابراهیمی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400